În atenția membrilor! Notificări primite de cabinete de la CASMB

Stimați colegi, reprezentanți ai cabinetelor membre PMFB,
În cazul în care ați fost informați de personalul CASMB că trebuie să vă prezentați la sediul CASMB pentru a ridica o notificare, vă recomandăm următoarele:
– în cazul în care vă prezentanți la sediul CASMB, menționați pe exemplarul notificării care rămâne la CASMB sau în registrul CASMB data primirii notificarii si semnati olograf. Acest pas este necesar deoarece există un termen contractual pentru contestație;
– în cazul în care nu puteți sau doriți să vă prezentați la sediul CASMB, notificarea va fi trimisă de CASMB prin poșta electronică la adresa pe care ați comunicat-o la contractare sau prin poșta clasică. Vi se va solicita confirmarea primirii;
păstrați toate documentele primite, inclusiv plicul, după caz;
în aceeași zi în care ați ridicat/primit notificarea vă rugăm să ne-o transmiteți scanată la adresa birou@pmfb.ro pentru ca avocatul PMFB să poată să o studieze și să vă informăm ce pași sunt necesari în continuare. Între timp, căutați fișele pacienților, consultațiilor, documentele medicale (bilete externare, scrisori medicale etc.) sau administrative, după caz (adeverințe salariat, certificat handicap, legitimație veteran etc.) și scrieți istoricul situației care a dus la notificarea primită de la CASMB.
Chiar dacă unele notificări redactate de CASMB nu conțin informația că puteți face contestație în termen de 10 zile calendaristice, sau conțin informația că aveți obligația să achitați sumele la casierie sau în contul de trezorerie sau că vă vor fi oprite din factură, vă aducem la cunoștință că aceste lucruri contravin contractului individual pe care cabinetul dvs. îl are încheiat cu CASMB. Cu alte cuvinte, este un abuz sau o încercare de intimidare pentru a plăti sumele din notificare fără a mai face contestație și fără a ne folosi de drepturile legale.
Textul contractului individual cu casa de asigurări:

Art. 9. – (8) Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, casa de asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de servicii medicale are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste notificarea
Soluționarea contestației se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situația în care, casa de asigurări de sănătate respinge motivat contestația furnizorului de servicii medicale, aduce la cunoștința furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestație, suma se recuperează prin plată directă. 
În situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin executare silită.

XIII. Soluţionarea litigiilor
Art. 22. – (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.

Mai detaliat, prevederile contractuale sunt următoarele:
– în 10 zile calendaristice cabinetele au dreptul să facă contestație scrisă, trimisă la CASMB prin poștă cu confirmare de primire, fax sau înregistrată la registratura CASMB – cu număr de înregistrare pe exemplarul xeroxat al contestației. CASMB nu face copii xerox, scriind numărul de înregistrare pe un bilețel care este ușor de pierdut;
– CASMB are obligația să răspundă la contestație în 10 zile lucrătoare. Răspunsul de respingere trebuie motivat. CASMB trebuie să informeze cabinetul în răspuns ca în 10 zile lucratoare suma poate fi plătită la casierie sau prin bancă. Este o posibilitate a cabinetului, dacă acceptă respingerea contestației și motivația oferită de CASMB, nu o obligație de a plăti;
– după primirea răspunsului de respingere a contestației, cabinetul are două opțiuni – se poate adresa Comisiei de Arbitraj de la nivelul CNAS, care are ca membri reprezentanți ai CMR și ai CNAS, sau poate să aștepte să fie chemat de Comisia de Arbitraj dacă CNAS se adresează Comisiei;
– indiferent dacă una dintre părți apelează la Comisia de Arbitraj sau nu și indiferent de soluția dată de Comisia de Arbitraj, oricare dintre părți poate apela la instanța de judecată.
CASMB nu are dreptul să oprească suma solicitată din următoarea factură a cabinetului. CASMB poate recupera presupusul prejudiciu doar dacă există o hotărâre definitivă și executorie a instanței.
De asemenea, CASMB nu are dreptul să refuze primirea sau plata facturii, să refuze prelungirea contractului de furnizare servicii. Dacă primiți astfel de refuzuri vă rugăm să vă adresați în scris CASMB și să ne comunicați la adresa birou@pmfb.ro aceste situații.
În situația în care se ajunge în instanța de judecată, Patronatul susține 50% din onorariul avocatului PMFB, în anumite conditii prezentate anterior, pentru anumite spețe.
Deoarece am primit multe solicitări pentru datele de contact ale avocatului cu care colaborează PMFB, precizăm că doar prin intermediul secretariatului PMFB pot fi preluate întrebări pentru dna avocat.
Cu toate acestea, pe baza unei programări și a achitării onorariului pentru o consultație juridică, orice cabinet se poate adresa direct avocatului pentru orice problemă și, dacă este membru PMFB, beneficiază de onorariu redus cu 30%.