Organizațiile patronale şi profesionale ale medicilor de familie s-au adresat CNAS

UNIUNEA PATRONATELOR INDEPENDENTE DIN MEDICINA DE FAMILIE –UPIMF,

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE- FNPMF și

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI – SNMF

 

Urmare a publicării HG nr. 687/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Vă facem cunoscută poziția medicilor de familie, față de semnarea actului adițional la Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru semestrul II al anului 2024.

 

Punctul 13 din HG nr. 687/2024 stabilește:

La anexa nr. 2, la articolul 15, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru semestrul I şi trimestrul III al anului 2024, valorile garantate ale punctelor «per capita» şi pe serviciu medical se menţin la nivelul valorilor valabile în semestrul II al anului 2023.

Pentru stabilirea valorilor garantate ale punctelor per capita şi pe serviciu medical, pentru trimestrul IV al anului 2024, fondul aprobat pentru anul în curs aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional are următoarea structură:

  1. suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 196 alin. (4);
  2. suma destinată plăţii activităţii desfăşurate de medicii de familie în semestrul I şi trimestrul III al anului 2024;
  3. suma destinată plăţii activităţii desfăşurate de medicii de familie nou-veniţi într-o unitate administrativ-teritorială, în baza convenţiei;
  4. suma destinată plăţii activităţii desfăşurate de medicii de familie în baza convenţiei, într-o unitate administrativ-teritorială din mediul rural, fără niciun medic de familie şi fără existenţa unui punct de lucru al unui medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în altă unitate administrativ-teritorială, până la încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate;
  5. fondul destinat plăţii per capita şi plăţii pe serviciu medical, rezultat ca diferenţa dintre fondul alocat asistenţei medicale primare prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi sumele prevăzute la pct. 1-4, care se repartizează astfel:
  6. a) 35% pentru plata per capita;
  7. b) 65% pentru plata pe serviciu medical.”

 

Astfel cum rezultă din textul mai sus citat, pentru trimestrul IV al anului 2024 nu se prevăd valorile garantate ale punctelor «per capita» şi pe serviciu medical.

 

În condițiile în care prețul serviciilor prestate în semestrul IV nu este determinat sau determinabil, actul adițional la Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, ce urmează a prelungi aplicarea acestuia de la 1 iulie 2024 se va semna pentru o durată de trei luni, respectiv până la 30 septembrie 2024.

 

Conform art. 1226 Cod civil, Obiectul obligaţiei: (1)Obiectul obligaţiei este prestaţia la care se angajează debitorul. (2)Sub sancţiunea nulităţii absolute, el trebuie să fie determinat sau cel puţin determinabil şi licit. Ori din prevederile HG nr. 687/2024 se constată absenţa unui preţ determinat sau determinabil, nefiind stabilite nici măcar elemente cu ajutorul cărora preţul să poată fi determinat. În consecință, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară nu pot asuma semnarea unui contract după 30 septembrie 2024, fără a cunoaște prețul/contravaloarea serviciilor medicale pe care se obligă să le acorde.

 

În cadrul negocierilor/consultărilor vizând contractul cadru pentru anul 2024 și așa cum s-a afirmat public de către reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a fost stabilit că pentru întreg anul 2024 valorile garantate ale punctelor «per capita» şi pe serviciu medical urmează să se menţină la nivelul valorilor valabile în semestrul II al anului 2023. Facem apel la forurile competente pentru a aplica cele hotărâte anterior, astfel încât furnizorii de servicii în asistența medicală primară să-și poată continua activitatea și în trimestrul IV 2024, în beneficiul pacienților.

 

De asemenea ne expimăm profunda îngrijorare referitor la atitudine dvs. de a introduce noi penalități furnizorilor de servicii medicale mai ales în condițiile în care dvs. nu vă asumați nici o sancțiune pentru faptul că nu asigurați un sistem informatic funțional, conform obligației pe care o aveți și nici penalități pentru eventualele plăți întârziate și/sau parțiale.

 

Accesează adresa transmisă către CNAS – Adresa CNAS